Cmentarz - Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Żywcu

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Cmentarz Przemienienia Pańskiego w Żywcu – cmentarz parafialny parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny, znajdujący się przy ul. Komonieckiego.

Na terenie cmentarza znajduje się Kościół Przemienienia Pańskiego, pełniący funkcję kaplicy cmentarnej. Cmentarz powstał w XVIII wieku, a jego założycielem był Andrzej Komoniecki, który w 1705 roku zbudował kaplicę.

Na cmentarzu spoczywa wielu zasłużonych mieszkańców miasta.

W obrębie cmentarza znajdują się także kwatery żołnierzy poległych w czasie I wojny światowej, żywieckich legionistów oraz symboliczny grób więźniów politycznych z Oświęcimia.

KANCELARIA CMENTARNA czynna jest:

 • poniedziałek wtorek, środa oraz piątek od godz. 8:00 do12:00
 • czwartek od godz. 14:00 do18:00
 • w niedziele i święta nieczynne

tel. 33 861 44 69

kom. 514 184 492

 

Kierownik: Zygmunt Wolny

 

Opłaty (przelew, przekaz) za dzierżawę miejsca na cmentarzu parafialnym

Opłatę można uiścić gotówką w kancelarii cmentarnej lub przelewem, jeśli opłatę chcesz uiścić przelewem to patrz poniżej:

1. Wyślij ksero lub scan wcześniejszej opłaty na adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Wykonaj przelew bankowy lub przekaz pocztowy na adres:

Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Żywcu

ul. Zamkowa 6
34-300 Żywiec
konto: 70 8137 0009 0019 1375 2000 0070

(w tytule zamieścić nr działka/rząd/miejsce - nr. znajdziesz na ostatnim kwicie opłaty)

3. Wyślij ksero lub scan dowodu wpłaty jako potwierdzenie wykonania jej na adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4. Po weryfikacji zostanie Ci zwrotnie przesłana umowa na dzierżawę na wcześniej zadysponowany okres (od 5-20 lat)

 

 

REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGP PNNMP W ŻYWCU

 

Cmentarz jako miejsce wyodrębnione dla pochówku zmarłych pozostaje miejscem ciszy, modlitwy i zadumy. Prawo kanoniczne (KPK, kan.1205) miejscami świętymi określa te miejsca, które przez poświecenie lub błogosławieństwo, dokonane według przepisów ksiąg liturgicznych, przeznacza się do kultu Bożego lub na grzebanie wiernych. W związku z powyższym na cmentarzu należy zachować spokój i uszanować jego sakralny charakter. Cmentarz jest także miejscem publicznym, dlatego też zakazy regulowane przez przepisy prawa dotyczące miejsc publicznych obowiązują również na terenie tego cmentarza.

Celem umożliwienia oddawania należnej czci Zmarłym i zachowania powagi miejsca oraz dla zapewnienia porządku i bezpieczeństwa powierza się ten Cmentarz szczególnej trosce osobom przebywającym na jego terenie zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, który obowiązuje od 01.04.2022 r.

 1. Cmentarz na podstawie umowy o zarządzanie administruje Pan Zygmunt Wolny tel. 33 861-44-69.
 2. Administrator przyjmuje wnioski i skargi dotyczące funkcjonowania cmentarza oraz sprawuje nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu.
 3. Cmentarz jest otwarty:
  1. w okresie od 01.04 do 02.11 w godz. 6.00 do 21.00
  2. w okresie od 03.11 do 31.03 w godz. 7.30 do 18.00
 4. Kancelaria cmentarna czynna jest:
  1. w poniedziałek, wtorek, środę oraz piątek od godz. 8 do 12;
  2. w czwartek od 16-18
  3. w soboty od 10-12
  4. w nagłych zdarzeniach kontakt telefoniczny 514-184-492.
 5. Uroczystości pogrzebowe na cmentarzu odbywają się poniedziałek-piątek od 9.00-16.00, w soboty od 9.00-14.00. Za zgodą Administratora w przypadkach uzasadnionych możliwe jest zorganizowanie pogrzebu w innych godzinach.
 6. Świadczenie usług związanych z chowaniem zmarłych (przygotowanie zwłok, miejsca na cmentarzu) spoczynku ciała, wykonywanie – kopanie i zasypywanie grobu, transport i pochówek z asystą pogrzebową, uformowanie grobu, ekshumacja zwłok i szczątków ludzkich, spopielenie oraz murowanie komór grobowych dozwolone jest przedsiębiorcom spełniających przepisy prawa na równych zasadach.
 7. Wykonywanie prac kamieniarskich i budowlanych oraz świadczenie innych usług jest możliwe na warunkach określonych przez Administratora, w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-16.00 a w soboty w godz. 8.00-12.00.
 8. Osoby przebywające na cmentarzu oraz przedsiębiorcy świadczący usługi na terenie cmentarza zobowiązani są do stosowania niniejszego regulaminu.
 9. Opłaty związane z korzystaniem z cmentarza, Kaplicy cmentarnej, opłaty związane z ceremonią pogrzebową i pochowaniem zwłok pobierane są przez Administratora na podstawie obowiązującego cennika. Opłaty uiszcza się przy pochówku z góry. Opłaty za cały 20-letni okres pobierane są także z góry, a w przypadku wcześniej opłaconego miejsca obowiązuje tylko dopłata do okresu 20-letniego. Płatności należy dokonać najpóźniej w dniu poprzedzającym pogrzeb.
 10. Administrator ma prawo użyć miejsca do ponownego pochówku po okresie 20 lat, jeśli nie zostanie wyrażona pisemna wola dysponenta grobu do przedłużenia tego okresu (o min.5 lat) oraz dokona stosownych opłat za użycie miejsca na dalszy okres.
 11. Administrator cmentarza nie ma obowiązku poszukiwania dysponenta grobu w celu prolongaty miejsca pochówku.
 12. Wykaz grobów do likwidacji zostanie podany do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń cmentarza oraz na stronie internetowej parafii.
 13. Groby ziemne, murowane, oraz miejsca rezerwowe pod groby nie mogą być przedmiotem obrotu prywatnego.
 14. Na cmentarzu wykonuje się groby ziemne i murowane. Usytuowanie grobu musi być zgodne z planem zagospodarowania cmentarza, a jego wymiary winny być zgodne
  z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
 15. Obowiązek ubezpieczenia grobu, utrzymania czystości i porządku na grobie, jak również w jego otoczeniu spoczywa na jego dysponencie.
 16. Zagospodarowanie otoczenia grobu utrudniające przejazdy i przejścia pomiędzy grobami będą usuwane przez Administratora bez informowania dysponenta grobu o zaistniałym fakcie. Dysponentowi grobu nie przysługuje żadne roszczenie odszkodowawcze z tego tytułu.
 17. Zezwolenie na wykonywanie prac kamieniarskich i budowlanych wydawane jest dysponentowi grobu lub przedsiębiorcy na podstawie udzielonego przez dysponenta grobu pełnomocnictwa lub umowy( dodatkowo przedsiębiorcy muszą przedłożyć wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz polisę OC związaną z prowadzeniem tychże prac). Zezwolenie wydaje się na ściśle określony grób.
 18. Wykonywanie prac nie może zakłócać spokoju i powagi miejsca oraz kolidować z trwającymi ceremoniami .
 19. Miejsce wykonywania prac musi być zabezpieczone i oznakowane w sposób gwarantujący bezpieczeństwo osobom przebywającym na cmentarzu.
 20. Wskazanie firmie miejsca grzebalnego do kopania grobu i sprawdzenie prawidłowości jego wykonania pod względem zgodności z przepisami prawa oraz odbiór uporządkowanego terenu przylegającego do nowego grobu dokonuje Administrator z udziałem przedstawiciela przedsiębiorcy wykonującego usługę.
 21. Firmy świadczące usługi mogą wykonywać je po ich uzgodnieniu z Administratorem co do zakresu, daty i miejsca ich świadczenia oraz pod jego nadzorem, po wniesieniu stosowych opłat za dozór.
 22. Zabrania się wrzucania gruzu i odpadów po robotach kamieniarsko-budowlanych
  do pojemników ustawionych na cmentarzu lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie. Pozostały gruz po budowie, remoncie lub rozbiórce jest odpadem i zgodnie z ustawą wykonawca ma obowiązek wywieźć go z cmentarza.
 23. Po zakończeniu Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo do uprzątnięcia terenu i wywozu wszystkich materiałów po robotach oraz naprawienia wszelkich szkód powstałych na wskutek ich prowadzenia.
 24. O przystąpieniu i zakończeniu prac należy informować Administrację cmentarza. Wywiązanie się z powyższego zalecenia jest warunkiem otrzymania ponownego zezwolenia na wykonywanie prac na cmentarzu.
 25. Osoby nie przestrzegające w/w regulaminu podlegają sankcjom określonym w odpowiednich kodeksach prawa.
 26. Na terenie cmentarza zakazuje oraz zabrania się :
  1. zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,
  2. zaśmiecania terenu, wysypywania odpadów poza pojemniki do tego przeznaczone,
  3. niszczenia zieleni, nagrobków i urządzeń cmentarnych,
  4. ustawiania ławek, płotów itp. utrudniających komunikację i ruch pieszy,
  5. zabudowy grobu wykraczającej poza powierzchnię miejsca grobu,
  6. przebywania na cmentarzu poza godzinami otwarcia,
  7. przebywania dzieci bez nadzoru rodziców,
  8. prowadzenia działalności handlowej, umieszczania reklam, prowadzenia akwizycji czy jakichkolwiek akcji bez pisemnej zgody Administratora
  9. sadzenia drzew, zabierania kwiatów i zniczy,
  10. wjazdu na cmentarz bez zezwolenia Administracji cmentarza. Zakaz nie dotyczy pojazdów służb porządkowych i interwencyjnych,
  11. wprowadzania zwierząt (nie dotyczy psów przewodników),
  12. wnoszenia oraz spożywania napojów alkoholowych na teren cmentarza (obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych).  Zarządca lub Administrator cmentarza lub osoba przez niego upoważniona mają prawo odmówić wpuszczenia na teren cmentarza osoby, w stosunku do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że nie zastosowała się do tego zakazu czy też innych zakazów wynikających z regulaminu cmentarza lub przepisów prawa;
  13. palenia tytoniu (obowiązuje całkowity zakaz palenia), w tym e-papierosów i spożywania jakichkolwiek używek, a nadto przebywania w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających jak też budzącym zgorszenie, czy też zakłócających w jakikolwiek sposób ciszę, spokój i powagę miejsca;
  14. wykonywania prac kamieniarskich lub budowlanych bez pisemnej zgody Administratora
  15. świadczenia usług na terenie cmentarza bez pisemnej zgody Administratora i bez uiszczenia opłat;
  16. wchodzenia na teren cmentarza w trakcie niesprzyjających warunków atmosferycznych, szczególnie w trakcie intensywnych opadów deszczu, burz, wichur. W przypadku wystąpienie nagłych zmian atmosferycznych, prosi się osoby przebywające na cmentarzu o natychmiastowe opuszczenie terenu cmentarza;
  17. Zarządca lub Administrator cmentarza lub osoba przez niego upoważniona ma pełne prawo niewpuszczenia na teren cmentarza lub wyproszenia, tj. nakazania niezwłocznego (natychmiastowego) opuszczenia terenu cmentarza przez osoby naruszające jakikolwiek z punktów Regulaminu, w szczególności pkt 26 tegoż regulaminu;
  18. Administrator cmentarza lub osoba przez niego upoważniona ma prawo do niewyrażenia zgody na wejście lub wjazd na cmentarz różnym firmom czy osobom, które w okresach poprzedzających naruszyły jakikolwiek punkt tego regulaminu.
 27. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych, z późn. zmianami.

Udostępnij