Cmentarz Przemienienia Pańskiego - Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Żywcu

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
There is no translation available.

Wyszukiwarka zmarłych

Podstawewe informacje, Regulamin

Cmentarz Przemienienia Pańskiego w Żywcu – cmentarz parafialny parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny, znajdujący się przy ul. Komonieckiego.

Na terenie cmentarza znajduje się Kościół Przemienienia Pańskiego, pełniący funkcję kaplicy cmentarnej. Cmentarz powstał w XVIII wieku, a jego założycielem był Andrzej Komoniecki, który w 1705 roku zbudował kaplicę.

Na cmentarzu spoczywa wielu zasłużonych mieszkańców miasta.

W obrębie cmentarza znajdują się także kwatery żołnierzy poległych w czasie I wojny światowej, żywieckich legionistów oraz symboliczny grób więźniów politycznych z Oświęcimia.

KANCELARIA CMENTARNA czynna jest:

W dni robocze od pn – sb od 8.00 – 12.00

W Niedziele i święta nieczynne

tel. 33 861 44 69

kom. 514 184 492

Kierownik: Rafał Trela

 

Opłaty (przelew, przekaz) za dzierżawę miejsca na cmentarzu parafialnym

Opłatę można uiścić gotówką w kancelarii cmentarnej lub przelewem, jeśli opłatę chcesz uiścić przelewem to patrz poniżej:

1. Wyślij ksero lub scan wcześniejszej opłaty na adres email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. Wykonaj przelew bankowy lub przekaz pocztowy na adres:

Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Żywcu

ul. Zamkowa 6
34-300 Żywiec
konto: 41813700090019137520000010

(w tytule zamieścić nr działka/rząd/miejsce - nr. znajdziesz na ostatnim kwicie opłaty)

3. Wyślij ksero lub scan dowodu wpłaty jako potwierdzenie wykonania jej na adres email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4. Po weryfikacji zostanie Ci zwrotnie przesłana umowa na dzierżawę na wcześniej zadysponowany okres (od 5-20 lat)

 

 

REGULAMIN CMENTARZA

 

Celem umożliwienia oddawania należnej czci Zmarłym i zachowania powagi miejsca oraz dla zapewnienia porządku i bezpieczeństwa powierza się ten Cmentarz szczególnej trosce osobom przebywającym na jego terenie zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.(Obowiązuje od 01.06.2017r)


1. Cmentarz administruje Proboszcz Parafii p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Żywcu ul. Zamkowa 6, tel. 33 8610205.

2. Administrator przyjmuje wnioski i skargi dotyczące funkcjonowania cmentarza oraz sprawuje nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu.

3. Cmentarz jest otwarty:
-w okresie od 01.04 do 02.11 w godz. 6.00 do 21.00
-w okresie od 03.11 do 31.03 w godz. 7.30 do 18.00


4. Kancelaria cmentarna czynna od poniedziałku do soboty w godz. 8.00-12.00 .
W niedziele i święta nieczynna ,tel. 33 8614469, kom.514184492.

5. Uroczystości pogrzebowe na cmentarzu odbywają się poniedziałek-piątek od 9.00-16.00, w soboty od 9.00-14.00. Za zgodą Administratora w przypadkach uzasadnionych możliwe jest zorganizowanie pogrzebu w innych godzinach.

6. Wykonywanie prac kamieniarskich i budowlanych jest możliwe na warunkach określonych przez Administratora, w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-16.00 a w soboty w godz. 8.00-12.00.

7. Osoby przebywające na cmentarzu oraz przedsiębiorcy świadczący usługi na terenie cmentarza zobowiązani są do stosowania niniejszego regulaminu.

8. Opłaty związane z pochowaniem zwłok pobierane są przez Administratora na podstawie obowiązującego cennika. Opłaty uiszcza się przy pochówku za cały 20-letni okres, a w przypadku wcześniej opłaconego miejsca obowiązuje tylko dopłata do okresu 20-letniego. Płatności należy dokonać najpóźniej w dniu poprzedzającym pogrzeb.

9. Administrator ma prawo użyć miejsca do ponownego pochówku po okresie 20 lat, jeśli nie zostanie wyrażona pisemna wola dysponenta grobu do przedłużenia tego okresu (o min.5 lat) oraz dokona stosownych opłat za użycie miejsca na dalszy okres.

10. Administrator cmentarza nie ma obowiązku poszukiwania dysponenta grobu w celu prolongaty miejsca pochówku.

11. Wykaz grobów do likwidacji zostanie podany do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń cmentarza oraz na stronie internetowej parafii.

12. Groby ziemne, murowane, oraz miejsca rezerwowe pod groby nie mogą być przedmiotem obrotu prywatnego.

13. Na cmentarzu wykonuje się groby ziemne i murowane. Usytuowanie grobu musi być zgodne z planem zagospodarowania cmentarza, a jego wymiary winny być zgodne
z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

14. Obowiązek ubezpieczenia grobu, utrzymania czystości i porządku na grobie, jak również w jego otoczeniu spoczywa na jego dysponencie.

15. Na terenie cmentarza zakazuje się:

a. zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,
b. zaśmiecania terenu, wysypywania odpadów poza pojemniki do tego przeznaczone,
c. niszczenia zieleni, nagrobków i urządzeń cmentarnych,
d. ustawiania ławek, płotów itp. utrudniających komunikację i ruch pieszy,
e. zabudowy grobu wykraczającej poza powierzchnię miejsca grobu,
f. przebywania na cmentarzu poza godzinami otwarcia,
g. przebywania dzieci bez nadzoru rodziców,
h. prowadzenia działalności handlowej, umieszczania reklam,
i. sadzenia drzew, zabierania kwiatów i zniczy,
j. wjazdu na cmentarz bez zezwolenia Administracji cmentarza. Zakaz nie dotyczy pojazdów służb porządkowych i interwencyjnych,
k. wprowadzania zwierząt(nie dotyczy psów przewodników),
l. palenia tytoniu i spożywania używek, przebywania w stanie nietrzeźwym lub budzącym zgorszenie,
m. wykonywania prac kamieniarskich lub budowlanych bez pisemnej zgody Administratora .

16. Zagospodarowanie otoczenia grobu utrudniające przejazdy i przejścia pomiędzy grobami będą usuwane przez Administratora bez informowania dysponenta grobu o zaistniałym fakcie. Dysponentowi grobu nie przysługuje żadne roszczenie odszkodowawcze z tego tytułu.

17. Zezwolenie na wykonywanie prac kamieniarskich i budowlanych wydawane jest dysponentowi grobu lub przedsiębiorcy na podstawie udzielonego przez dysponenta grobu pełnomocnictwa lub umowy.( dodatkowo przedsiębiorcy muszą przedłożyć wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz polisę OC związaną z prowadzeniem tychże prac).Zezwolenie wydaje się na ściśle określony grób.

18. Wykonywanie prac nie może zakłócać spokoju i powagi miejsca oraz kolidować z trwającymi ceremoniami .

19. Miejsce wykonywania prac musi być zabezpieczone i oznakowane w sposób gwarantujący bezpieczeństwo osobom przebywającym na cmentarzu.

20. Wskazanie firmie miejsca grzebalnego do kopania grobu i sprawdzenie prawidłowości jego wykonania pod względem zgodności z przepisami prawa oraz odbiór uporządkowanego terenu przylegającego do nowego grobu dokonuje Administrator z udziałem przedstawiciela przedsiębiorcy wykonującego usługę.

21. Firmy świadczące usługi mogą wykonywać je po ich uzgodnieniu z Administratorem co do zakresu, daty i miejsca ich świadczenia.

22. Zabrania się wrzucania gruzu i odpadów po robotach kamieniarsko-budowlanych
do pojemników ustawionych na cmentarzu lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie. Pozostały gruz po budowie, remoncie lub rozbiórce jest odpadem i zgodnie z ustawą wykonawca ma obowiązek wywieźć go z cmentarza.

23. Po zakończeniu Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo do uprzątnięcia terenu i wywozu wszystkich materiałów po robotach oraz naprawienia wszelkich szkód powstałych na wskutek ich prowadzenia.

24. O przystąpieniu i zakończeniu prac należy informować Administrację cmentarza. Wywiązanie się z powyższego zalecenia jest warunkiem otrzymania ponownego zezwolenia na wykonywanie prac na cmentarzu.

25. Osoby nie przestrzegające w/w regulaminu podlegają sankcjom określonym w odpowiednich kodeksach prawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych, z późn. zmianami.

Share